PMAT เผยเทรนด์ทำงานปี 64-65 บริษัทยังให้ทำงานจากบ้าน ส่วนใหญ่เปลี่ยน Business Model

Loading

เทรนด์ทำงานปี 64-65 บริษัทส่วนใหญ่ยังให้ พนง.ทำงานจากบ้าน และส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เปิดเผยกับ TODAY Bizview ถึงการสรุปนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล จากผลการสำรวจค่าตอบแทนรวมและแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยาการบุคคล ประจำปี 2564-2565 ซึ่งวิเคราะห์และสรุปผลล่วงหน้าจากข้อมูล 103 องค์การ

โดยพบว่า ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ ปี 2564 ส่วนใหญ่กว่า 45% ขององค์การที่สำรวจ ระบุว่าองค์การมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) และอีก 40% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่เหลือมีการขยายหรือลดขนาดธุรกิจ

นโยบายด้านอัตรากำลัง พบว่า องค์การกว่า 67% ไม่มีการปรับลดอัตรากำลัง ส่วนอีก 17% มีการปรับลดอัตรากำลัง ส่วนที่เหลือเป็นการพิจารณาตามความเหมาะสม

นโยบายด้านวันและเวลาทำงาน กว่า 79% ให้มีการทำงานจากที่บ้าน

33% มีการยืดหยุ่นเวลาเข้า-ออกงาน (แต่ยังต้องมาที่องค์การ) และ 12% มีการลดวันทำงาน (1 องคการมีนโยบายมากกว่า 1 นโยบายได้)

นโยบายด้านค่าจ้างและสวัสดิการ พบว่า 84% องค์การไม่มีการปรับลดเงินเดือน และ 13% มีการปรับลดเงินเดือน และ 8% มีการปรับลดเงินได้อื่น ทั้งนี้องค์การกว่า 80% มีการเพิ่มสวัสดิการให้พนักงาน เช่น ประกันการติดโควิด-19, ประกันการแพ้จากการฉีดวัคซีน และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอนามัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย เป็นต้น

นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน องค์การ 84% มีใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น Zoom, Microsoft team มาช่วยในกระบวนการสรรหาคัดเลือก โดยพบว่า 44% ชะลอการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน พบว่าส่วนใหญ่ 91% ปรับรูปแบบการพัฒนาพนักงานเป็นแบบออนไลน์

อย่างไรก็ตาม โดยสรุปองค์การส่วนใหญ่ มีการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนำเทคโนโลยี มาช่วยในการทำงาน ปรับรูปแบบการเดินทางมาทำงาน รวมถึงการให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน นอกจากนี้หลายองค์การยังให้ความช่วยเหลือด้านการดูแล รักษาสุขภาพพนักงาน เช่น จัดหาอุปกรณ์การป้องกันโควิด-19 ให้การสนับสนุนในการฉีดวัคซีน เป็นต้น เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/todaybizview/photos/a.111593034412889/238374081734783/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210