งานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ที่สุดของงาน Roadshow เพื่อแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart City ในประเทศ


Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในทั่วทุกมุมโลก ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หรือข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร มาบูรณาการบริหารเมืองที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการ ลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้กับวิถีชีวิตประชาชน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน


กลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มาร่วมงาน Smart City Thailand Roadshow 2019


ทำไมต้องมาร่วมงาน Smart City Thailand Roadshow 2019


Sponsor Opportunities กรุงเทพมหานคร+2 ภาค


สถานที่จัดงาน99 2 หมู่ 8, ถนน พลหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

thunya.b@gmail.com

02-054-7755

086-984-3245

Your message has been sent. Thank you!