กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์

Loading

กรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวออนไลน์ โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ชี้แจงรายละเอียดผลการศึกษาโครงการ แนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ ZOOM

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ทำการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่านมาตั้งแต่ปี 2510 โดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการแล้ว คือ เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำน่านตอนล่าง ตั้งแต่ท้ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ลงมา ต่อมาในปี 2553 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำผาจุก   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค และอื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินงานราษฎรที่อยู่ตามแนวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเดิม ตั้งแต่ กม. 60+000 ถึง 114+000  ไม่ประสงค์ให้มีการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดังนั้นเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำคลองด่านแม่คำมันและลุ่มน้ำคลองยม ได้ร้องขอให้ปรับเปลี่ยนแนวระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ชลประทานฝั่งขวา ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนจะส่งผลกระทบต่อลักษณะโครงการเดิมทั้งทางด้านวิศวกรรม ความต้องการใช้น้ำด้านต่างๆ รวมไปถึงสมดุลน้ำเดิมในระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ และแนวคลองส่งน้ำที่อาจจะต่างไปจากเดิม กรมชลประทานจึงต้องทำการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพิ่มเติม

สำหรับโครงการศึกษาเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุกฯ มีลักษณะเป็นคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วย  สถานีสูบน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ (RMC) 2 แห่ง ท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำไปต้นคลองชลประทาน 2,300 เมตร  ถังพักน้ำ(Head Tank) คอนกรีต 2 แห่ง ท่อระบายน้ำปากคลอง 1 แห่ง คลองส่งน้ำดาดคอนกรีตความยาวรวม 87.52 กม. และระบบระบายน้ำเดิมในพื้นที่ คลอง คูระบายน้ำริมถนน/ลำเหมืองความยาวรวม 95 กม. หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุม 22 หมู่บ้าน 5 ตำบล ของอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สำคัญจะมีพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 35,000 ไร่

ด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า “พื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร มีผลการผลิตตกต่ำเป็นประจำทุกปี เมื่อกรมชลประทานวางแผนส่งน้ำจากโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวามายังคลองลอยเข้าสู่พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้ว จะช่วยเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร ทำให้ราษฎรในพื้นที่รับประโยชน์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงนับได้ว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน”

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20 สิงหาคม 2564

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/logistics.development.thailand.forum/posts/3231681893725822


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210