กสร. เพิ่มช่องทางบริการเงินกู้ใหม่ด้วยระบบ e-Service อำนวยความสะดวก รวดเร็วเพื่อผู้ใช้แรงงาน

Loading

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำเทคโนโลยี e-Service มาใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ โดยกำหนดกรอบการให้บริการยื่นคำขอกู้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอกู้เงิน ติดตามผลการยื่นคำขอกู้เงิน และรอแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ มีขั้นตอนการใช้บริการที่ไม่ซับซ้อน มีคลิปชี้แจงการใช้บริการฯ ผ่านเว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เว็บไซต์กองสวัสดิการแรงงาน เว็บไซต์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้ทราบถึงขั้นตอนการใช้งานของระบบ e-Service อีกทั้งกรมฯยังได้สนับสนุนให้สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในช่องทางดังกล่าวด้วย
 
นายอภิญญา อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้ทดลองใช้งาน สามารถยื่นคำขอกู้เงินได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
 
โดยคลิกเข้าเมนู e-Service เริ่มเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210