ดีอีเอส ร่วมประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

Loading

ดีอีเอส ร่วมประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (The 2nd ASEAN Digital Senior Officials’ Meeting – ASEAN Telecommunication Regulators’ Council (ADGSOM – ATRC) Leaders Retreat of 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในโอกาสนี้ นางปิยนุช วุฒิสอน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ร่วมหารือและพิจารณาประเด็นสำคัญร่วมกับผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเร่งขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แผนงาน / ข้อริเริ่มของอาเซียนในการพัฒนาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025: ADM 2025) นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือร่างเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีด้านดิจิทัล (ADGMIN) ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 หรือช่วงเดือนมกราคม 2565 อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน ค.ศ. 2025 การจัดตั้ง ASEAN Regional CERT ภายใต้กรอบการประชุมสภาปฏิบัติการอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (ASEAN Network Security Action Council: ANSAC) โครงการพัฒนา ASEAN Strategic Guidance for Artificial Intelligence (AI) and Digital Workforce โดยอินโดนีเซียและไทย และโครงการพัฒนา ASEAN Policy Guideline for the use of Blockchain Technology for Digital Government โดย สปป.ลาว

แหล่งข้อมูล

https://www.ryt9.com/s/prg/3261761


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210