ดีอีเอส เร่งติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงฯ เร่งผลักดันอินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน

Loading

ดีอีเอส เร่งติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงฯ เร่งผลักดันอินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน – สร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกประชาชนให้รอบรู้เท่าทันข่าวปลอม

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/ 2564 โดยมี นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการรัฐมนตรี อาทิ การผลักดันให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภายในกระทรวงดิจิทัลฯประกอบด้วย การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-office (paperless) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงฯในส่วนภูมิภาค และการทบทวนภารกิจ แผนงาน การดำเนินงานของกระทรวงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบริบทของประเทศ นอกจากนี้ยังมีประเด็นการจัดการข่าวปลอมและข้อมูลเท็จเฉพาะประเด็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกและรอบรู้เท่าทันข่าวปลอมหรือข่าวเท็จ และเรื่องอื่นๆ ได้แก่ การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการ ของผู้ประกอบการ ประชาชน เช่นเรื่องวัคซีน เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

https://www.ryt9.com/s/prg/3226610


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210