กทม. เปิดศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจร รองรับ สมาร์ทซิตี้ เฝ้าระวังโควิด-19

Loading

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ซึ่งปรับปรุงรูปแบบใหม่เป็น “ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจรกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านจราจร (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ทำการปรับปรุงศูนย์ควบคุมบริหารจัดการเดิม ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ปรับปรุงสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศที่ควบคุมความชื้น ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloud Computing) ระบบจอแสดงผล ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านจราจร (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร

จากการปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มดังกล่าว ยังเพื่อรองรับกรุงเทพมหานครสู่การเป็น สมาร์ทซิตี้ และบรรลุการเป็นกรุงเทพมหานครแห่งเอเซีย Bangkok : Vibrant of Asia อีกทั้งรองรับนโยบาย Bangkok safe society สังคมปลอดภัย กรุงเทพฯ ปลอดอาชญากรรม

ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง มีภารกิจสำคัญ คือ การติดตั้งกล้อง CCTV โดยมีศูนย์ควบคุมบริหารจัดการ ตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ กำกับ ดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งสิ้น 62,076 กล้อง เชื่อมโยงสัญญาณภาพไปยัง 50 สำนักงานเขต รวมทั้งหน่วยงานราชการภายนอกเพื่อใช้ในภารกิจด้านความมั่นคง

พร้อมกันนี้ ยังเชื่อมโยงภาพไปยัง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้ใช้ภาพจากกล้อง CCTV ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของ นำไปวิเคราะห์การสวมใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา

ขณะเดียวกัน ยังสามารถเฝ้าดูการรวมตัวของประชาชน และสามารถรวบรวบข้อมูล เพื่อนำมาบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล https://today.line.me/th/v2/article/9QxvMr?utm_source=lineshare


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210