พิธีมอบรางวัล โครงการ AI for Traffic and transportation contest 2022 ทีม CIS Teams

Loading

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบเงินรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม โครงการประกวดแบบจำลองการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบการจราจรและการขนส่ง AI for Traffic and transportation contest 2022 ให้กับทีม CIS Teams ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโครงการร่วม 5 ภายใต้โครงการ AI for All

โดยในพิธีมอบเงินรางวัลได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นผู้แทนมอบเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มอบให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายชื่อดังนี้

ทีม CIS Teams

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวีรเทพ สุดแดน, ผศ.ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ,  อ.อัจฉรา นามบุรี,  ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว,  และ ผศ.จิตสราญ สีกู่กา

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

1.นายวัชรมุษฐ ธนสารจิรพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

2.นายพุฒธิพงษ์ สอนสำโรง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

3.นางสาวประกายดาว ขันสัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

4.นายธนพล รู้สูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

5.นายสิทธิเดช คำรังสี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

6.นายภาณุวัฒน์ ชุ่มพิมาย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210