พิธีมอบรางวัล โครงการ AI for Traffic and transportation contest 2022 ทีม AI พันล้าน เฟส 2

Loading

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา เวลา 11.30 น. ได้มีพิธีมอบเงินรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม โครงการประกวดแบบจำลองการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบการจราจรและการขนส่ง AI for Traffic and transportation contest 2022 ให้กับทีม AI พันล้าน เฟส 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโครงการร่วม 5 ภายใต้โครงการ AI for All

โดยมีนายธัญญา บุญรองเรือง เป็นผู้แทนมอบเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มอบให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายชื่อดังนี้

ทีม AI พันล้าน เฟส 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา บุญมีวิเศษ, นายเมธา ทัศคร, ดร.อรรคชัย ภูผานิล

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

1.นายพิษณุ ฐานสินพูล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.นายธนภัทร จำปาเงิน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.นายเจษฎา หิตะคุณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

4.นางสาวชลธิชา หองทองคัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

5.นายกัมปนาท จันทรักษ์  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

6.นายพีรพงษ์ แสนเสน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210