คณะกมธ.คมนาคม วุฒิสภา จัดพิธีลงนาม MOU “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการการจราจรและขนส่ง” ระหว่าง 3 หน่วยงาน แก้ปัญหาจราจรในเขตกทม. และปริมณฑล

Loading

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการการจราจรและขนส่ง” ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ และสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นายประพาส เหลืองศรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ปัจจุบันระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) ได้นำมาใช้อย่างกว้างขวางในประเทศต่าง ๆ มีการศึกษาถึงประโยชน์ว่าระบบ ITS สามารถแก้ปัญหาจราจรได้ จึงเชื่อว่าการจราจรและขนส่งของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเมืองใหญ่ในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการจราจรติดขัด จะได้มีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้มีการจราจรขนส่งที่มีคุณภาพดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการจราจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการการจราจรและขนส่ง เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้เดินทางและจะนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการพิจารณาศึกษามาตรการ แก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา การบริหารจัดการจราจร โดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) โดยศึกษาและทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมศึกษาการพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรทางสังคม และภาคประชาชน สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในครั้งนี้ เพื่อจะร่วมมือกันในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย การพัฒนา และการนำระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แหล่งข้อมูล

https://tigernewsreport.com/?p=45547


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210