“ชัยวุฒิ”นั่งประธาน top executives เร่งบูรณาการการป้องกันและจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนและภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออนไลน์และข่าวปลอม

Loading

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม top executives ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วม ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการรัฐมนตรี สรุปการเตรียมการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) รวมทั้งการบูรณาการการป้องกันและจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนและภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออนไลน์และข่าวปลอม การบูรณาการช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Front end) และพัฒนาบริการ ของ 1212 อาสาจับตาออนไลน์ และ AFNC และการส่งต่อการทำงานกับ ปท.สป.ดศ. ปอท. และ สอท. (คณะกรรมการฯ/ AFNC) นอกจากนี้ยังได้หารือประเด็นการพัฒนาบทบาทและการทำงานของดิจิทัลจังหวัด (สถิติจังหวัด) ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ (สสช.) การผลักดันให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน : การกระจายอำนาจ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ท้องถิ่น เป็นต้น

แหล่งข้อมูล https://www.ryt9.com/s/prg/3269143


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210