Thailand Smart City for All โครงการท่าแร่เมืองน่าอยู่

Loading

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 67 เทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลพรรณานิคม และเทศบาลตำบลงิ้วด่อน โดยมี มทร อีสาน สกลนคร เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบพร้อมกับให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรม RWB

ซึ่งเป็นการบูรณาการในการทำข้อเสนอโครงการภายใต้คอนเซ็ป “เมืองพี่เมืองน้องก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ” เช่น

1.เมืองอัจฉริยะด้านวิ่งแวดล้อม

2.เมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเมืองคู่นำร่องการท่องเที่ยวแบบรูทการท่องเที่ยว

3.เมืองอัจฉริยะด้านใช้พลังงานทดแทน

และ 4.เมืองอัจฉริยะด้านเมืองน่าอยู่ (Smart Living)

ณ เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยมีเทศบาลตำบลพรรณานิคม เทศบาลตำบลงิ้วด่อน และเทศบาลตำบลท่าเเร่  ซึ่งจะมีการเขียนแผนและข้อเสนอโครงการเชื่อมโยงกันในมิติของ Smart Economy


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210