รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย ช่วยลดความสูญเสียด้วย “ดิจิทัล”

Loading

ดีป้า ชู “รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย” โครงการช่วยลดความสูญเสียด้วยดิจิทัล นำร่องใน 7 พื้นที่เมือง “สมาร์ท ซิตี้”

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้ให้เห็นว่า ระหว่างปี 2557 – 2565 มีเหตุการณ์เด็กอายุตั้งแต่ 2-6 ปีถูกลืมและทิ้งให้อยู่ในรถโรงเรียนตามลำพังมากถึง 130 เหตุการณ์ และในจำนวนนี้เสียชีวิตถึง 7 ราย ด้วยเหตุนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเราจึงเร่งดำเนิน ‘โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus)’ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียน

โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) คือ 1 ใน 8 โครงการสำคัญของเราที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด Digital Infinity – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่การเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นำร่องใน 7 พื้นที่เมืองอัจฉริยะที่มีความพร้อม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต รวมถึงชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา สามจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

สำหรับจุดเด่นของโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) คือ การติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะประมวลผล และรายงานผลการขับขี่ ข้อมูลรถ ความเร็ว รวมถึงสถานะของเด็กนักเรียน ก่อนส่งไปยังแอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครอง และเว็บเบราเซอร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา และป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ โรงเรียนจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของอุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยจัดการข้อมูลการใช้งานทั้งหมด ผู้ปกครองสามารถอุ่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทาง คนขับรถรับส่งนักเรียนสามารถตรวจสอบนักเรียนขึ้นรถ และรายงานสถานะผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรถใกล้มารับนักเรียนที่บ้าน นักเรียนลงรถที่โรงเรียน และนักเรียนถึงบ้าน ระบบป้องกันการลืมเด็กในรถโรงเรียน ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถ อุปกรณ์ติดตามนักเรียนแจ้งผ่านอุปกรณ์ติดรถ การกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน และโรงเรียนสามารถโทรเข้าไปที่รถ ซึ่งระบบจะรับสายอัตโนมัติ

ปัจจุบันมีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐรวมกว่า 300 โรงเรียนได้รับการติดตั้งระบบ Smart School Bus แล้วกว่า 3,000 คัน ซึ่งประเมินว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30,000 คน ขณะเดียวกันมีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคเอกชน มากกว่า 50 โรงเรียนได้รับการติดตั้งระบบ Smart School Bus แล้วกว่า 500 คัน ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5,000 คน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครูผู้ดูแลโครงการ บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสารสนเทศควบคุมระบบ ผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้รับประโยชน์มากกว่า 14,000 คน

depa หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับรถโรงเรียนจะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์เด็กถูกลืมและทิ้งให้อยู่ในรถโรงเรียนตามลำพัง คลายความกังวล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย depa จะเร่งขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ และตั้งเป้าครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองด้าน Smart Living เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทยทุกคน

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1040483


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210