ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม งานสกลนครเมืองอัจฉริยะ ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้กับการนำเทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะมาพัฒนาท้องถิ่นอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น

Loading

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสกลนครเมืองอัจฉริยะ Sakon Nakhon Smart City ณ ห้องประชุมศรีสกล เอ โรงแรม MJ เดอะมาเจสติคสกลนคร

โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ร่วมกับ

  • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • สมาคมการค้าภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค (APTA)
  • สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (iCA)
  • สมาคมการค้าวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมอาเซียน

ด้วยภายใต้แนวคิด สกลนครเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดยมี บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ พร้อมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานด้วยกิจกรรมระดมความคิดเสนอไอเดีย นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภาครัฐสู่ประชาชน กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา

งานนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น หน่วยงานเทศบาล ในจังหวัดสกลนคร และนครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ บางส่วนเข้าร่วมงาน มีจำนวนผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210