“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” จ่อออก มอก.ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอนาคต

Loading

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ขออนุมัติคณะกรรมการ (บอร์ด) สมอ. เพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สินค้าทั้งประเภท มอก.ทั่วไปและ มอก.ประเภทบังคับ รวม 361 มอก. ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve (ดาวเด่น) จำนวน 117 เรื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ขณะเดียวกันจะมีการออก มอก.ในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve (อนาคต) จำนวน 60 เรื่อง เช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมการบิน เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนโยบายและอื่นๆ จำนวน 113 เรื่อง ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เกษตรแปรรูป พลาสติก ยาง สมุนไพร นวัตกรรม เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นฐานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จำนวน 71 เรื่อง ได้แก่ เครื่องกล เหล็ก คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง และโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้จะสามารถกำหนดให้เป็น มอก.ได้ภายในไตรมาส 2 รวม 250 มอก.และจะออกให้ครบทุกๆ มอก.ได้ในสิ้นปีนี้รวมทั้ง 361 มอก.
 
ดังนั้น ขอแจ้งไปยังผู้ประกอบการที่จะผลิตหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าว ให้เตรียมตัวดำเนินการตาม มอก. เพราะทุก ขั้นตอนผู้ประกอบการ จะต้องขออนุญาตจาก สมอ.ก่อนทำหรือนำเข้า พร้อมทั้งให้เตรียมตัวยื่นขอใบอนุญาตก่อนวันที่มาตรฐานแต่ละรายการจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ที่มา www.thairath.co.th


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210