ประกาศจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบราง (สทร.) (องค์การมหาชน) ศูนย์กลางพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของไทย รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง (ไทย-จีน)

Loading

วันนี้เอาอีกความคืบหน้าที่สำคัญของอุตสาหกรรมระบบรางของไทย คือการจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบราง (องค์การมหาชน) เพื่อจะมาเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของไทยในอนาคต

โดยจะเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาระบบราง พร้อมทั้งเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางจากต่างประเทศ และส่งต่อให้กับหน่วยงานในประเทศที่สนใจในด้านนี้

โดยงานแรกที่เป็นเหตุผลหลักของการจัดตั้งสถาบัน เพื่อมารองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีน จากโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสาย กรุงเทพ-นครราชสีมา เพื่อมาเป็นผู้รับ รวบรวม และส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆในประเทศต่อไป!!!!

ในอนาคต ในโครงการขนาดใหญ่ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะถูกส่งให้กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบราง เป็นผู้ศึกษาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาต่อได้ง่าย!!!

ซึ่งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบราง ในราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียดตามลิ้งค์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/046/T_0015.PDF

ซึ่งได้มีการจัดทำ คลิปสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ไว้ตามลิ้งค์นี้

https://youtu.be/s544U8lDxAc

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบรางมีวัตถุประสงค์ 6 ข้อ ตาม พรฏ จัดตั้งคือ

1 จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบราง และ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนางานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

3 วิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ดาเนินการ ทดสอบด้านระบบราง และรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสาหรับใช้ประกอบการยื่นคาขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง

4 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการวิจัย และนวัตกรรมและการรับ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และเป็นศูนย์กลาง ในการรับ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง

5 พัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองความรู้และทักษะ ให้แก่บุคลากรด้านระบบราง

6 จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรม หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง

ซึ่งจากรายละเอียดการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบราง จะเน้นในการรับเทคโนโลยีและพัฒนา เพื่อส่งต่อให้กับเอกชนในประเทศในการขยายอุตสาหกรรมระบบรางต่อไป

หวังว่าเราจะได้เห็นรถไฟ รถราง ตู้โดยสาร แคร่บรรทุกสินค้า ผลิตในประเทศไทยออกมาให้ประชาชนได้ใช้กันบ้างนะครับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/Thailand.Infra/posts/1235811340190676


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210