สร้างถนนจากขยะพลาสติก ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ลดขยะได้ 5 ตัน/ 1 กม.

Loading

ลดโลกร้อน กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนจากขยะพลาสติก ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ลดขยะพลาสติกได้เฉลี่ย 5 ตัน ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร กว่า 5 ปี โครงการถนนทดลอง แล้วเสร็จแล้ว 4 สายทาง ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร ในเส้นทางจราจรจากรถยนต์ รถบรรทุก ใช้บำรุงทางในอนาคต พร้อมแนะชุมชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

ลดโลกร้อน สร้างผิวจราจรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนจากขยะพลาสติก ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ลดขยะพลาสติกลงได้เฉลี่ย 5 ตัน ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร

กว่า 5 ปี โครงการถนนทดลอง แล้วเสร็จแล้ว 4 สายทาง ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร ในเส้นทางจราจรจากรถยนต์ รถบรรทุก ใช้บำรุงทางในอนาคต พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผลักดันโครงการนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ลดการใช้พลังงาน และการนำวัสดุเดิมกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

การดำเนินการสร้างถนนจากขยะพลาสติก ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ลดขยะได้ 5 ตัน/ 1 กม.

ทช. ได้ทดลองนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำขยะพลาสติกมาผสมกับแอสฟัลต์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และได้ทดสอบจากการใช้งานในเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรจากรถยนต์และรถบรรทุก เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่จะสร้างเป็นมาตรฐานในการก่อสร้าง และบำรุงทางในอนาคต

โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่ไม่มีราคา และย่อยสลายได้ยากให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้เฉลี่ย 5 ตัน ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร อีกทั้งยังจะช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน

แผนการดำเนินงานโครงการถนนทดลอง สร้างถนนจากขยะพลาสติก

ปัจจุบัน ทช. โดยสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการถนนทดลอง ตั้งแต่ปี 2562 – 2566 ไปแล้วจำนวน 4 สายทาง ระยะทางรวม 6.2 กิโลเมตร

สำหรับ ปี 2567 ทช. มีแผนที่จะดำเนินโครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสาย นม.3140 แยก ทล.226 – ทางเข้าท่าอากาศยานนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติก ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการเดินทาง ยกระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้ถนนและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1133458


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210