การประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Loading

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ประชุมปรึกษาความร่วมมือกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) โดยดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคม และ สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (iCA) โดยคุณประกอบ จ้องจรัสแสง อุปนายกสมาคมและทีมงาน  โดยมี ผศ.ดร.เจษฎาพร  สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์เสาวณิต  ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาจารย์วัชรพล  บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210