ผลักดันให้มี “ดิจิทัลจังหวัด” เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Loading

ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เราจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเจริญก้าวหน้าในหลายด้าน มีการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาพัฒนาประเทศในทุกมิติ

ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ทั้งเรื่องการพัฒนาเมือง (Smart City) การต่อยอด 5G โดยนำ Solution ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ รวมถึง พัฒนาและบูรณาการศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้ขยายต่อเนื่องเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การเป็นที่ปรึกษาในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น

รวมถึงการป้องกันแก้ไขเรื่องข่าวปลอม ซึ่งปัจจุบันสร้างความผลกระทบและความเสียหายให้กับสังคมเป็นอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงดิจิทัลต้องมีตัวแทนในระดับจังหวัด

ผมจึงได้พยายามผลักดันให้มี “ดิจิทัลจังหวัด” เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานในระดับจังหวัด เพื่อให้การทำงานของกระทรวงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันครับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/MDESChaiwut/photos/a.103333271869635/120536160149346/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210