บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

United Information Highway Co., Ltd.

ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่น (Digital Infrastructure and Solution Provider)
ที่มีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกความเร็วระดับเทราบิตครอบคลุมทั่วประเทศไทย และอาเซียน

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02 016 5111


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210