สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

(สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)

Smart City Thailand Office

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 80 ถนนลาดพร้าว ซอย4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 02 026 2333


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210