วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

School of Renewable Energy and Smart Grid Technology

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
โทร : 055 963 180, 055 963 182


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210