บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด

Robert Bosch Co. Ltd.

โซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02 012 8888


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210