สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

National Research Council of Thailand (NRCT)

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรม

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 1965 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร : 02 579 1370-9


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210