บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด

CT Asia Robotics Co., Ltd.

ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 1635-1637 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02 026 3311


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210