บริษัท โกลบเทค จำกัด

GlobeTech Co., Ltd.

ผู้พัฒนา Solution ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วย และนักกีฬา

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 92/44 ชั้น 16 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 02 266 9942


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210