ภาษีพลาสติก โอกาสในการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

Loading

ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการลดขยะพลาสติกมากขึ้น โดยออกมาตรการลดขยะพลาสติก และรณรงค์รีไซเคิลขยะ เพื่อลดขยะพลาสติกในทะเลและลดมลภาวะจากขยะล้นเมือง ซึ่งบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นอีกทางที่ช่วยลดขยะและเป็นการเปิดตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกให้โตขึ้น

ภาษีพลาสติก โอกาสในการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจากของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับ “โครงการบูรณาการผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก” ซึ่งจัดทำโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ในหลายประเทศทั่วโลกได้ออกมาตรการลดขยะพลาสติก และการรณรงค์รีไซเคิลขยะเพื่อลดขยะพลาสติกในทะเล และลดมลภาวะจากขยะล้นเมือง เช่น ประเทศสวีเดน ต้นแบบของการกำจัดขยะ และนำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงานภายในประเทศ ได้ถึง 96% ของขยะในประเทศ”

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งกำหนดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตถุงพลาสติกภายในประเทศ และมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมจากถุงพลาสติก ส่วนในประเทศอังกฤษ อินโดนีเซีย กัมพูชา และมาเลเซีย และการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกจากหลายประเทศ

รายงานยังชี้อีกว่า ปัจจุบันผู้บริโภคเกิดความตระหนักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคทั่วไปกว่า 20% ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น

ทางออกในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากภัยพลาสติก คือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ซึ่งก่อให้เกิดงานวิจัยเรื่องบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นจำนวนมาก เช่น บรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (Edible packaging) ผลิตจากสาหร่ายสีน้ำตาล กับสารประกอบแคลเซียม ใช้สำหรับน้ำเปล่า หรือน้ำหวาน ทดแทนขวดและแก้วพลาสติก ทดลองใช้ในงานวิ่งมาราธอนในกรุงลอนดอน

บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ (Bio packaging) ผลิตจากอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง สามารถย่อยสลายได้ใน 180 วัน บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายด้วยวิธีทางชีวภาพ (Biodegradable packaging) สามารถใช้แทนกระดาษและโฟมพอลิสไตรีนได้ บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากปูนขาว แป้งมันฝรั่ง และเส้นใยพืช ซึ่งอาจเป็นเส้นใยใหม่หรือจากกระดาษรีไซเคิล ผ่านการทำให้พองโดยใช้ไอน้ำแล้วอบในอุปกรณ์คล้ายกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตโคนไอศกรีม

บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle packaging) ผลิตจากพลาสติกชนิดเดียวกัน เช่น พอลิพรอพิลีน (polypropylene: PP) เนื่องจากรีไซเคิลง่ายใช้ต้นทุนต่ำ และสามารถผลิตได้จริงในเชิงพาณิชย์ บรรจุภัณฑ์วัสดุชนิดเดียว (mono-material) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุพลาสติกประเภทเดียวกันทั้งหมด ที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อการรีไซเคิลที่ไม่ต้องทำการจำแนกชนิดของขยะพลาสติก เป็นต้น

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการให้บริการด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของภาคเหนือแก่ผู้ประกอบการทั้งเกษตรกร SMEs วิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2559-2563 แล้ว มากกว่า 1,000 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา มากกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สนับสนุนและเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ความพยายามเพื่อรักษ์โลกและการทำให้ธุรกิจและอาชีพยั่งยืนกำลังเป็นเรื่องเดียวกันที่หากร้อยเรียงอย่างเหมาะสมและจริงจังกฎระเบียบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็เป็นแค่เงื่อนไขที่มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักปรับตัวนั่นเอง

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/833502


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210