“ภูเก็ต” ระบบขนส่งพื้นฐาน ในพื้นที่เมืองเติบโตทุกมิติ

Loading

ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมหารือกระทรวงคมนาคมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต มีปัญหาจราจรติดขัดจากนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่

กระทรวงคมนาคมได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ โดยขยายโครงข่ายการคมนาคมในจังหวัด และพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดปัญหาการจราจร เพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่เชื่อมโยงการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งในทุกมิติ

สำหรับผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต ได้ขอให้เร่งรัดโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการทางพิเศษเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ ทล.4027 (ช่วงบ้านเมืองใหม่ – สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.402 กับ ทล.4027 และ ทล.4025 (ทางลอดท่าเรือ)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับการให้บริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ภาคเอกชนสามารถเปิดเส้นทางการเดินรถประจำทางสายใหม่

นอกจากนี้ภาคเอกชนได้เสนอขอให้ศึกษา และยกระดับศักยภาพการคมนาคมจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติเพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัดในอนาคต

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/sustainable/847416


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210