เทศบาลพรรณานิคม เข้าหารือคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ชุมชนนวัตกรรมการจัดการขยะ เฟส 2

Loading

วันที่ 15 มีนาคม 2566 คุณเอนกสรร วงศ์สาย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลพรรณานิคม พร้อมคณะฯ เข้าพบเพื่อหารือการเพิ่มพื้นที่ชุมชนนวัตกรรมการจัดการขยะ เฟส 2 ผ่านระบบ Smart Trash Bin for Smart City: STB4SC

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ โดยคณะฯ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย Phu Tai Panna Nikom Smart City Model

ซึ่งในการหารือดังกล่าวฯ ได้ให้คุณเยาวภา ราชคำ (MIS) ของคณะฯ ผู้พัฒนาระบบและคุณอภิชาต ราชคำ Project Manager ร่วมหารือและเตรียมการเพื่อวางแผนกระบวนการทำงานด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับสำหรับจุดแจ้งเตือนที่เพิ่มขึ้น

กระบวนการสร้างความตระหนักและความร่วมมือของชุมชน โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นี้ เพื่อเทศบาลพรรณานิคม จะเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการจัดการขยะต่อไป


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210