OnlyFans ถูกดูดคลิป “หวิว” ไปขายต่อ ใครผิด ตาม PDPA?

Loading

เห็นข่าวมีผู้ถูกดูดคลิปหวิวไปขาย/เผยแพร่ ต่อ จากใน WorkpointTODAY กับ The Bangkok Insight แต่อยากเขียนในแง่มุม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สักหน่อย เพราะในเนื้อหาข่าวทั้ง 2 แหล่งยังไม่มีกล่าวถึง จะมีก็เพียง พรบ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ทั้งตัวเจ้าของคลิปเอง และตัวผู้นำมาปล่อย

สำหรับกรณี PDPA คลิปดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ของน้องเขา การมีผู้นำมาปล่อย ทำให้เจ้าตัวเสียหาย ย่อมเป็นความผิด

ก่อนอื่น คลิปหวิวดังกล่าว อาจตีความได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามมาตรา 26 ไม่ใช่อ่อนไหวเพราะทำให้เกิดอารมณ์นะครับ แต่เพราะบ่งบอกถึงพฤติกรรมทางเพศของเจ้าตัวในคลิบ (นิยามใน มาตรา 26)

ทีนี้มาวิคราะห์กฎหมาย PDPA กัน

ทันที่ที่ดูดคลิบมาปล่อย ผู้ดูดถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เพราะคุณกำลังเก็บรวบรวม (“ดูด”) ข้อมูลส่วนบุคคล (“คลิป”) และยังนำมาเผยแพร่ (“ปล่อย”) โดยมิชอบ  ดังนั้น เข้าข่ายรับความผิดที่บัญญัติไว้สำหรับ Data Controller

ที่นี้ ผู้ที่ดูดคลิบมาเผยแพร่ (Data Controller) อาจต้องรับโทษอะไรบ้าง ในกรณีนี้

1 “ปรับทางปกครอง” โทษตามมาตรา 84

ตรงที่ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนนี้ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

2 “โทษทางอาญา” ตามมาตรา 79

คือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพราะเข้าข่ายที่น่าจะทำให้ ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ตามที่ระบุในมาตรา 79 (รายละเอียดด้านท้าย)

3 “ปรับทางปกครอง” ตามมาตรา 83

เพราะ PDPA มาตรา 25 เขาห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ส่วนนี้ ไม่เกิน 3 ล้านบาท

4 และหากนำไปขายต่อหาประโยนช์จริง ก็ผิด มาตรา 79 เพิ่มอีก คือต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เพราะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไป “แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น”

สรุปโทษ ผู้ที่ดูดคลิบมาเผยแพร่ ผิดอย่างน้อย 3 หรือ 4 มาตรา

– โทษปรับทางปกครอง ไม่เกิน 8 ล้านบาท

– โทษปรับทางอาญา ไม่เกิน 5 แสนบาท (+ 1 ล้านบาท ถ้านำไปขายต่อ)

– โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน (+1 ปี ถ้านำไปขายต่อ)

สำหรับเว็บ OnlyFans เอง ก็อาจเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 37 ด้วย  !!

เพราะ “อาจ” ถูกมองได้ว่า มิได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

โทษตรงนี้ ระบุอยู่ในมาตรา 82 คือ ปรับทางปกครองไม่เกิน 3 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องในการสอบสวนหรือพิจารณาคดี ส่งต่อ หรือ เผยแพร่คลิบ มีความผิดตาม PDPA หรือไม่ ?

ตอบ มาตรา 80 อนุโลมไว้ให้ หากทำตามหน้าที่ หรือ เปิดเผยให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แต่ถ้าท่านทำเกินหน้าที่ ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับทางอาญา ไม่เกิน 5 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ปล. เกร็ดข้อมูล กม. จาก PDPA

1 หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 37

จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวน มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

2 มาตรา 79

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยประการที่น่าจะทำให้ ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/100000109451445/posts/5413245865355675/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210