บอร์ดกองทุนพัฒนาดิจิทัลอนุมัติโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G

Loading

“รองนายกฯ ประวิตร” นำประชุมบอร์ดกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ วางกรอบการสนับสนุนทุนโครงการ พร้อมอนุมัติหนุนโครงการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสัญญาณคลื่น 5G

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือบอร์ด กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่ 3/2564 ซึ่งมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดดีอีเอส และคณะเข้าร่วม โดยที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งเห็นชอบกรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนภายใต้การเปิดรับข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตร 2. รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ออกแบบบริการภาครัฐ การบูรณาการและการทำงานร่วมกัน 3. การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ส่งเสริมนำเทคโนโลยีมาใช้วางแผนจัดการศึกษา สนับสนุนการกำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 4. เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลทางเศรษฐกิจและสังคม รองรับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังอนุมัติโครงการสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย ในส่วนของการต่อยอดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ภายในกรอบวงเงินได้รับอนุมัติจากบอร์ดดีอี เมื่อครั้งการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 มี.ค.2564

น.ส.อัจฉรินทร์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา 6 โครงการ หลังผ่านหลักเกณฑ์จากการเปิดรับข้อเสนอสำหรับโครงการนำร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G ครอบคลุมทั้งโครงการประยุกต์ใช้ 5G เพื่อการบริหารจัดการระบบชลประทาน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและการต่อยอด 5G ด้านการส่งเสริมสถานีขนส่งอัจฉริยะ เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/business/economics/2152431


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210