สธ.เปิดเวทีเรียนรู้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้อมสู่ระบบบริการวิถีใหม่

Loading

สธ.จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ภายใต้แนวคิด “ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ก้าวไปด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ระบบบริการวิถีใหม่ พร้อมมอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม 19 สาขา

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กทม. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ก้าวไปด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ระบบบริการวิถีใหม่ (A Decade of Service Plan : Moving Together in the next normal)” พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ต้นแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 19 สาขา โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพต่างๆ และบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมแบบ Onsite 1,300 คน และทางระบบออนไลน์

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สู่บริการวิถีใหม่

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขดำเนินนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพและพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพ (Service Plan) มาอย่างต่อเนื่อง ถึงขณะนี้เป็นเวลา 1 ทศวรรษ มีการเชื่อมโยงการจัดบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงของเครือข่ายบริการในแต่ละเขตสุขภาพ เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ในสาขาต่างๆ

ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดแต่ละเขตสุขภาพ มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถดูลประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้อย่างครอบคลุม ลดการเดินทางไปรักษานอกพื้นที่ ลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับบริการขั้นสูงต่างๆ อาทิ การผ่าตัดหัวใจ การฉายรังสี การปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้ลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย รวมถึงค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังได้นำระบบการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Care) มาใช้ในการบริหารจัดการโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด เกิดนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งผลงานเด่นของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สามารถนำใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้ยั่งยืนต่อไปได้

มอบผลงานวิชาการดีเด่นระบบบริการสุขภาพ 19 สาขา

โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ นิทรรศการ และการนำเนอด้วยวาจา รวมทั้งหมด 458 เรื่อง ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิชาการและนวัตกรรมดีเด่น (Best practice) จะได้รับรางวัลและนำไปเป็นต้นแบบให้กับเขตสุขภาพอื่น ๆ นำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร ตลอดจนความต้องการด้านสุขภาพของประเทศได้ทันท่วงที มีกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพ สร้างความเชื่อมโยงในภาพของเครือข่ายบริการทุกระดับ สามารถรองรับการส่งต่อ ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 19 สาขา ประกอบด้วย

1.โรคหัวใจ

2.โรคมะเร็ง

3.อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

4.ทารกแรกเกิด

5.สุขภาพจิตและสารเสพติด

6.แม่และเด็ก

7.ระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ

8.สุขภาพช่องปาก

9.ไต

10.ตา

11.โรคไม่ติดต่อ

12.แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

13.การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

14.การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

15.การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง

16.ศัลยกรรม

17.อายุรกรรม

18.ออร์โธปีดิกส์

และ 19.การใช้กัญชาทางการแพทย์

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/social/1022239


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210