ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล บนแพลตฟอร์มหมอพร้อม

Loading

ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล บนแพลตฟอร์มหมอพร้อม รองรับการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การสมัครงาน การลาป่วย การเดินทางไปต่างประเทศ ฯลฯ

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลแบบไร้กระดาษอย่างแท้จริง…..

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/85100

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/100064362948184/posts/341530658002363/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210