“แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ของกฟผ. ได้รับตรา ‘Smart City Thailand’

Loading

กฟผ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็น “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ (Eco Town) เพื่อสนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชนของอำเภอแม่เมาะในอนาคต หลังการปิดเหมืองแม่เมาะ ให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่พัฒนาบริการระบบเมืองอัจฉริยะทั้งหมด 3 ด้าน จาก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ

“แม่เมาะเมืองน่าอยู่” เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลจางเหนือ ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง ตำบลสบป้าด และตำบลแม่เมาะ โดยการดำเนินงานนอกจากจะเน้นส่งเสริมโครงการที่ กฟผ. แม่เมาะ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว อาทิ การดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศ การพัฒนาชุมชนผ่านโครงการ CSR ต่างๆ อีกทั้งยังเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมต่อกิจกรรมในชุมชนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเมืองแม่เมาะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน เช่น แอปพลิเคชัน Lampang Hotspot ที่ใช้สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และจุดความร้อนที่ทำให้เกิดไฟป่า และแอปพลิเคชัน แม่เมาะ ที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/235956079758366/posts/4749246908429238/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210