หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Loading

มาทำความรู้จักกับ 7 หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 24 กำหนดเหตุที่สามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (Consent)

2 จำเป็นต่อการทำตามสัญญา (Contract)

3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพ (Vital Interest)

4 เป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐ (Public Task)

5 จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

6 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligations)

7 เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาตร์ วิจัย หรือสถิติ (Scientific / Historical Research)

หากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแม้เพียงเหตุใดเหตุหนึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นก็จะชอบตามกฎหมาย PDPA

ดังนั้น จึงไม่จำเป็นว่าจะต้องขอความยินยอมในทุกกรณีเสมอไป

แหล่งข้อมูล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

https://www.facebook.com/prmdes.official/photos/a.307943202974086/1094608927640839/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210