รู้จัก “พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อก้าวสู่ “รัฐบาลดิจิทัล”

Loading

“พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” แท้จริงแล้วคืออะไร และจะสามารถช่วยนำพาราชการไทยสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” ได้จริงหรือไม่

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ร่างกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากทางรัฐสภา คาดว่าจะเริ่มใช้ปี 2566

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีแล้วดีอย่างไร?

ข้อดีของการมี “พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” มีดังนี้

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
  • ช่วยลดต้นทุนกระดาษและวัสดุสิ้นเปลือง
  • ประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลอีกด้วย

ไม่ใช่เพียงภาครัฐหรือหน่วยงานราชการเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ ทุกองค์กรก็สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้เช่นกัน

ตัวช่วยเปลี่ยนองค์กรให้เป็น “Intelligent Office”

ระบบสำนักงานอัจฉริยะ คือซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่จะเข้ามาช่วยบริหารระบบงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ “พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” และ “ข้อกำหนด PDPA” ซึ่งภายในซอฟต์แวร์ตัวนี้จะช่วยจัดการงานเอกสาร และงานประชุมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) จะเข้ามาช่วยสนับสนุนงานด้านสารบรรณทั้งหมด เช่น การลงทะเบียนเพื่อออกเลขรับเลขส่งเอกสาร, การรับ-ส่ง-เสนอ และเกษียนหนังสือออกภายในหน่วยงาน, รับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน, มีเครื่องมือช่วยในการสืบค้น, สามารถติดตามหนังสือที่ต้องการได้ โดยระบบสำนักงานอัจฉริยะจะสอดคล้องกับ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Document Management System) ช่วยในการจัดเก็บและค้นเอกสารกระดาษภายในองค์กรในรูปแบบไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น Microsoft Word, PDF, ภาพ, เสียง และไฟล์อื่นๆ ง่ายต่อการสืบค้นและเรียกดูเอกสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าใช้ระบบ มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า และสอดคล้องกับข้อกำหนด PDPA ซึ่งกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานระบบบริหารวาระการประชุม (Agenda Management System) ระบบจะสนับสนุนงานการประชุมทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มสร้างหัวข้อในการประชุมเพื่อเสนอผ่านระบบ การนำหัวข้อหรือประเด็นต่างๆ มาจัดเข้าวาระการประชุม การบันทึกรายละเอียดผู้ร่วมประชุม การเรียกดูวาระการประชุม การบันทึกมติที่ประชุม และการติดตามผลมติในที่ประชุม

อีกทั้ง โครงการระบบสำนักงานอัจฉริยะได้เลือกใช้และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะสามารถปรึกษาการใช้งาน และแจ้งปัญหาการทำงานต่างๆ ของระบบผ่านทาง Call Center และ Line Official ของ บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นี่คือระบบที่เปลี่ยนให้องค์กรเป็น Smart Organization เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่อัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบ สร้างประโยชน์และคุณค่าที่ดีกลับคืนสู่ประชาชนที่มาติดต่องานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1025653


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210