ขอนแก่นเปิดแบบรถไฟฟ้ารางเบา ทดลองวิ่งรอบบึงแก่นนคร 11 สถานี หวังเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

Loading

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือนักวิจัยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอนิทรรศการ โครงการ รางสร้างเมือง -รางสร้างไทย การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบราง : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซนทรัลพล่าซ่า ขอนแก่น โอกาสนี้ได้รับเกียรติ จากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการและเวทีเสวนา รางสร้างเมือง -รางสร้างไทย

การพัฒนาเมืองโดยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณลงทุนสูงและมีผลกระทบต่อเมืองและชุมชนในวงกว้างจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาความสอดคล้องของเป้าหมายที่จะได้รับและต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญด้านบริการวิชาการและงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ หัวหน้า โครงการ นำนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมมือกัน วิจัย โครงการฯและได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมระดับย่าน ศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำแผนธุรกิจรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและการเงิน รูปแบบการลงทุน อันเป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่รอบบึงแก่นนครโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนระบบราง การบริการจัดการพื้นที่จราจร โครงการฯ ได้ใช้เวลาศึกษา ตั้งแต่ ธ.ค2562- พ.ย.2563

สำหรับโครงการรางสร้างเมือง – รางสร้างไทย (การศึกษา) การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบราง : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบบึงแก่นนคร คือโครงการที่ออกแบบแผนธุรกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน กิจกรรมเชิงพาณิชย์และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบพื้นที่สวนสาธารณะบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการชิงช้าสวรรค์ขอนแก่นวีล 2.โครงการแก่นนครสแควร์ 3.โครงการเมืองเก่าขอนแก่น 4.โครงการโซลาฟาร์มลอยน้ำ 5.โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์แก่นนคร และ6.โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบรางขอนแก่น โดยจะเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (รถแทรม) ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นรถแทรมที่ได้รับมอบจากเมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาศึกษาและทดลองวิ่ง เพื่อเป็นการศึกษาระบบราง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( สกสว.) ได้มีการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2563

ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น เมื่อดำเนินการศึกษาและวิจัยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรม “แทรมน้อย รางสร้างเมือง รางสร้างไทย”ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำผลการวิจัยมาสรุปออกสู่สาธารณชน ภายในงานได้มีการจัดเวทีเสวนา จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถนำเสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยใช้ระบบรางเป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและวิถีการเดินทางของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ นำเสนอวิถีชุมชนและไม่ลืมที่จะรักษาคุณค่าของประวัติศาสตร์ ถิ่นกำเนิดรากเหง้าเมืองแห่งอารยะ การศึกษา วัฒนธรรม ให้สอดรับกับการนำระบบรางมาช่วยสร้างเมือง และสร้างไทยในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

บรรยากาศการจัดงานได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังการเสวนา อย่างคับคั่ง ทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ จะส่งมอบให้ สกสว.เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง เมือง Smart City

ขอบคุณแห่ล่งที่มา
www.esanbiz.com


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210