ICT Standard AI CCTV Design Training Course

Loading

หลักสูตรการออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดปัญญาประดิษฐ์ มาตรฐานไอซีที
AI ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยการทำงานที่ยุ่งยากนั้นง่ายขึ้น

ลิ้งค์ลงทะเบียน
https://forms.gle/GRYkL8nEdPwxaPu28


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210