AI ดูเอกซเรย์แผ่นเดียวรู้อนาคต 10 ปี ป้องกันโรคหัวใจล่วงหน้า ลดโอกาสตาย

Loading

Radiological Society of North America (RSNA) หรือ สมาคมรังสีวิทยาแห่งอเมริกาเหนือ เผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ครั้งสำคัญในการประชุมประจำปีของ RSNA ที่นักวิจัยประสบความสำเร็จในการเอา AI มาช่วยคาดการณ์อนาคตล่วงหน้า 10 ปี ของผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจาก อาการหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

การตรวจคัดกรองด้วยวิธีนี้ สามารถใช้เป็นสัญญาณระบุตัวบุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากยา Statin ตั้งแต่ยังไม่ได้รับการรักษาล่วงหน้าถึงสิบปี

หากรู้ล่วงหน้าว่าใครมีความเสี่ยงที่จะตายเพราะโรคหัวใจ หมอสามารถป้องกันล่วงหน้าด้วยการให้ยา Statin สำหรับการป้องกันเบื้องต้น และผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถปรับพฤติกรรมล่วงหน้า ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อลดโอกาสจะเจอปัญหาจากโรคหัวใจ

AI ใช้ข้อมูลเอ็กซเรย์ทรวงอก 147,497 ครั้ง จากกลุ่มตัวอย่าง 40,643 คน ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ ทำให้ AI รู้ว่าลักษณะแบบไหนที่มีตัวร่วมเหมือนกัน

AI มีแบบจำลองที่สามารถคาดการณ์อนาคตของเอ็กซเรย์ใหม่ที่ป้อนเข้าไปว่า จะมีความเสี่ยงตายจากโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหน

นักวิจัยได้ทดสอบแบบจำลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างอิสระที่เป็นผู้ป่วยนอก 11,430 คน ซึ่งได้รับการเอ็กซเรย์ทรวงอกเป็นประจำ ในจำนวนนี้มี 1,096 คน หรือ 9.6% มีอาการทางหัวใจในช่วงการติดตามค่ามัธยฐาน 10.3 ปี ผลการเปรียบเทียบพบว่า การพยากรณ์ของ AI มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับเคสที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการวิจัยพบว่า แบบจำลอง AI ดูภาพเอ็กซเรย์เพียงภาพเดียว คาดการณ์ได้ว่า ใครมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากปัญหาโรคหัวใจใน 10 ปีข้างหน้า โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกของ AI สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของหลอดเลือดและหัวใจในอนาคต

แนวทางการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องหัวใจและหลอดเลือด เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปสามารถทำได้ เช่น การควบคุมน้ำหนักตัว การรับประทานอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการบริโภคสารที่มีอันตราย ลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจเช็คร่างการตามระยะเวลา แต่ถ้าให้ AI ช่วยดูเอ็กซเรย์ทรวงอกตั้งแต่วันนี้ ก็จะได้ข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะได้กินยาล่วงหน้า จะได้ดูแลตัวเองให้เข้มข้นมากขึ้น

AI จะช่วยลดโอกาสการตายจากโรคหัวใจในอนาคตได้!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2407532849404723/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210