HALO Trust จับมือ AWS นำ AI มาช่วยกำจัดทุ่นระเบิดในยูเครน

Loading

องค์กร HALO Trust ผู้นำด้านการกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ได้รับการสนับสนุนมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Amazon Web Services (AWS) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) มาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในยูเครน

จุดเด่นของโครงการ:

  • ใช้ Generative AI วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจหาซากปรักหักพังจากสงคราม ทุ่นระเบิด และวัตถุระเบิดอื่นๆ
  • ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจหาอาคารเสียหาย และร่องรอยกิจกรรมมนุษย์ใกล้พื้นที่สงคราม
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่ต้องกำจัดวัตถุระเบิด

HALO ได้บินโดรนสำรวจในยูเครนแล้ว 542 เที่ยวบิน เก็บข้อมูลภาพขนาด 11 เทราไบต์ คาดว่าจะเริ่มโครงการนำร่องวิเคราะห์ภาพจากโดรนด้วย AI ในเดือนสิงหาคม 2024 ขณะนี้อยู่ระหว่างฝึก AI ให้ตรวจจับซากปรักหักพังจากสงครามในภาพถ่ายทางอากาศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ เร่งกระบวนการกำจัดวัตถุระเบิด เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ AWS ยังสนับสนุน HALO ในด้านอื่นๆ เช่น:

  • ให้เครดิตใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง
  • ฝึกอบรมพนักงาน HALO ให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนระบบจัดการข้อมูลปฏิบัติการทั่วโลกของ HALO
  • ช่วยในการประมวลผลภาพจากโดรนและดาวเทียม

ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี AI ในการแก้ปัญหาระดับโลก และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=946776550794355&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210