GPT-4 เก่งเท่าจักษุแพทย์

Loading

การวิจัยที่ทำขึ้นช่วงกลางปี 2023 จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์พบว่าโมเดล GPT-4 ของ OpenAI สามารถทำงานได้ดีในระดับเดียวกับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สภาพดวงตา และแนะนำการรักษา เมื่อเทียบระหว่าง AI โมเดลต่างๆ คะแนนที่ได้เป็นดังนี้

-GPT-4……= 69%

-PaLM 2….= 56%

-GPT-3.5…= 48%

-LLaMA…..= 32%

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีคะแนนผลการทดสอบอยู่ระหว่าง 64 – 90% (ค่าเฉลี่ย = 76%) โดยคะแนนผลการทดสอบของ GPT-4 อยู่ที่ 69% ซึ่งจัดอยู่ในระดับเดียวกับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

GPT-4 มีความสามารถในการทำงานด้านการวิเคราะห์และรักษาดวงตาดีกว่า จักษุแพทย์ฝึกหัดและแพทย์จบใหม่ โดยผลคะแนนเฉลี่ยมีดังนี้ คือ

-GPT-4……………………………..= 69%

-Ophthalmology Trainees = 59%

-Junior Doctor…………………= 43%

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันยังมีจำนวนจำกัด หากหมอฝึกหัดหรือหมอจบใหม่ ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยทำงาน จะทำให้หมอพัฒนาได้เร็วขึ้น คนที่มีปัญหาเรื่องตาจำนวนมากจะได้รับการรักษาที่ดีขึ้น

ผลการวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นโมเดลเก่าเกือบหนึ่งปีแล้ว แต่ภายในปี 2024 จะได้เห็น GPT-5 ที่เก่งกว่า GPT-4 อีกมาก

การวิจัยครั้งต่อไปที่เปลี่ยนเป็น GPT-5 มีแนวโน้มสูงมากที่จะได้เห็น AI ที่มีความสามารถเหนือกว่าจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และไม่ได้จำกัดอยู่ที่เก่งกว่าหมอตาเท่านั้น แต่คงรวมถึงหมอผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆอีกมากมาย….

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=891248616347149&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210