รัฐบาลเคาะปรับภาษีสรรพสามิต สุราพื้นบ้าน เหลือ 0 เปอร์เซนต์

Loading

หนึ่งข่าวสำคัญวันนี้ คือคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีประเภทอื่น ซึ่งไฮไลต์หนึ่งก็คือ การปรับภาษีสรรพสามิตสุราแช่พื้นบ้าน ที่แรงแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 7 ดีกรี ให้เหลือ 0%

– ภาษีสุราแช่พื้นบ้าน ได้แก่ อุ, กระแช่, สาโท, สุราแช่พื้นบ้านอื่น, สุราแช่ที่ใช้วัตถุดิบเป็นข้าว อัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ของสุราแช่พื้นบ้าน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1. สุราแช่พื้นบ้าน แรงแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 7 ดีกรี กำหนดอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 จากเดิมร้อยละ 10

2. สุราแช่พื้นบ้านที่มีสุรากลั่นผสม แรงแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี กำหนดอัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10

โดยรัฐบาลบอกว่า การปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราพื้นบ้านในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนสินค้าไทยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

– ปรับปรุงอัตราภาษีไวน์ และไวน์ผลไม้ โดยยกเลิกการจัดเก็บภาษีจากการแบ่งชั้นของราคา (Price Tier) และกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเป็นอัตราเดียว (Unitary Rate) ที่มีความเรียบง่ายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โดยปรับอากรขาเข้าสินค้าไวน์ในประเภทพิกัด 22.04 (ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด และเกรปมัสต์) และ 22.05 (เวอร์มุท และไวน์อื่น ๆ ที่ทำจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม) รวม 21 รายการจากเดิมที่มีอัตราอากรร้อยละ 54 และ 60 เป็น “งดเว้นการจัดเก็บ”

– ปรับปรุงอัตราภาษีสถานบริการซึ่ง ประกอบกิจการบันเทิง โดยปรับจาก ร้อยละ 10 ของรายรับของสถานบริการโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นร้อยละ 5 ของรายรับของสถานบริการโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ซึ่งมาตรการที่ว่านี้ เป็นมาตรการระยะสั้น มีกำหนดระยะเวลาประมาณ 1 ปี คือสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2567 โดยรัฐบาลบอกว่า การปรับอัตราภาษีทั้งหมดนี้จะส่งเสริมประเทศไทย ยกระดับอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย และช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ได้ดียิ่งขึ้น..

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=794778216030327&set=a.673938618114288


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210