Google สร้าง AI เครื่องมือผู้สื่อข่าว เขียนข่าว พาดหัว ตรวจข้อเท็จจริง

Loading

นับจากนี้ต่อไป เราจะได้ยินข่าวการนำ AI ไปช่วยทำงานเฉพาะอย่างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20-07-2023 มีรายงานข่าวแจ้งว่า Google กำลังพัฒนา AI ที่มีชื่อว่า “Genesis” เพื่อใช้สำหรับงานด้านข่าวโดยเฉพาะ

ที่จริงคนในวงการข่าวหรือการเขียนต่างๆ มีการใช้ Generative AI อย่าง ChatGPT หรือ Bard เป็นผู้ช่วยในการเขียนอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว เช่น การหาข้อมูล การย่อเนื้อหา การร่างหัวข้อ ตรวจสอบไวยกรณ์ ตรวจสอบและแก้ไขคำที่อาจเขียนผิด ช่วยเขียนเรื่อง ฯลฯ

แต่ AI สร้างข้อความเหล่านี้ หลายๆครั้งยังมีข้อมูลบางส่วนที่เรียกว่า “Hallucination” หรือ ข้อมูลหลอนที่ปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แต่มันนำเสนอด้วยความมั่นใจว่าเป็นข้อมูลจริง

การพัฒนาสร้าง Generative AI ที่เน้นสำหรับการใช้งานเฉพาะเจาะจงในแต่ละอุตสาหกรรม จะทำให้ AI ทำงานในสาขานั้นโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง

สิ่งที่ Genesis ของ Google จะช่วยงานผู้สื่อข่าวโดยตรง เช่น สร้างข้อความในลักษณะบทความ ช่วยในการพาดหัวข่าว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Google มี AI ที่ช่วยในการเขียน Gmail และ Google Docs อยู่แล้ว สำหรับ Genesis จะเป็นเรื่องของการเขียนทางด้านข่าวโดยตรง

Genesis กำลังเสนอให้มีการทดลองใช้ในสำนักข่าวหลายแห่ง เช่น The Times, The Washington Post, News Corp, The Wall Street Journal และรวมถึงสำนักข่าวเล็กๆอีกหลายแห่ง

เทคโนโลยีนี้ อาจเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไปอย่างพลิกโฉม

วันนี้ AI ยังเป็นแค่ผู้ช่วย แต่ต่อไปในอนาคต อาจเห็นมันมาทำงานแทนคนอย่างเต็มรูปแบบ!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=716027900535889&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210