ดิจิทัล สนับสนุนรพ.สนามรับมือโควิด-19

Loading

สภาดิจิทัลฯ ภายใต้กำกับดูแลได้ร่วมมือกับพันธมิตร 36 องค์กรดิจิทัล และแพทยสภาฯ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย และความปลอดภัยของบุคคลากรทางการแพทย์ สู่การเป็น SMART FIELD HOSPITALS ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างคุณหมอกับผู้ป่วย โรงพยาบาลสนามกับโรงพยาบาลหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจ และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

  • อุปกรณ์อัจฉริยะ สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ใช้
  • ระบบเฝ้าติดตามอาการและการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิด และระบบบันทึกข้อมูลอาการของผู้ป่วย
  • ระบบนัดหมายและสื่อสาร ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย การขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยผู้ป่วย
  • การลดความเครียดและให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงแก่ป่วยระหว่างอยู่ใน รพ. สนาม
  • ระบบเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมในรพ.สนาม

Smart Field Hospital นี้ได้เริ่มทดลองใช้ระบบแล้ว 3 โรงพยาบาลสนาม คือ

  • โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง
  • โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

พร้อมขยายผลให้ครอบคลุมโรงพยาบาลสนามอื่นต่อไป

ผม เชื่อว่า การพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นจะช่วยสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์รพ.สนามให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/MDESChaiwut/photos/a.103333271869635/132626185607010


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210