ถึงเวลาต้องเร่งปรับตัว “รถยนต์ไฟฟ้ากับระบบนิเวศใหม่” เพื่ออนาคตที่ดีกว่า!!!

Loading

ในสถานการณ์ปัจจุบัน การขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตไม่ได้โดยโรยด้วยกลีบกุหลาบแน่! ทุกความเคลื่อนไหวในวันนี้ต้องเปลี่ยนสู่อนาคตด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

รวมถึงต้องใช้สติปัญญาเพิ่มพูนทักษะ ศักยภาพ ปรับการศึกษา การทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ และปรับระบบระเบียบกฎเกณฑ์ จากระดับนโยบายถึงภาคปฏิบัติให้ก้าวหน้า เพื่อลดขั้นตอน ลดภาระ และลดต้นทุนธุรกรรมให้มากที่สุด ให้เกิดการคิดและการทำงานที่แม่นตรงเป้าหมาย พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกยุคใหม่ เพิ่มขีดความสามารถที่จะประดิษฐ์คิดสร้าง พึ่งพาตัวเองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมให้ได้! เช่นเดียวกับการสร้างโอกาสของไทยจากรากฐานเดิมที่แข็งแกร่งอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าประยุกต์

การเผชิญหน้ากับโลกยุคใหม่ในวันนี้ ไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่าน และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แข็งกร้าว ของเทคโนโลยีล้ำสมัยเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับโรคระบาดร้ายแรงอย่างโควิด-19 ที่สร้างความชะงักงันทางเศรษฐกิจ บั่นทอนศักยภาพพื้นฐานและรูปแบบการใช้ชีวิตและสังคมที่เคยเป็นมา จนต้องจัดปรับและตัดขาดปฏิสัมพันธ์ที่มีกับผู้คนและสังคมเดิมๆ ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการอยู่รอดร่วมกัน จนกว่าโลกจะคืนกลับสู่สภาวะปกติที่เราโหยหาอีกครั้ง!!!

เรื่องนี้เป็นโจทย์สำคัญที่หนักหนาสาหัสทีเดียว เพราะมันทำให้เกิดการบริหารจัดการใหม่ของสังคม และระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเศรษฐกิจประชาชน ตลอดจนการปรับตัวของวิถีชีวิต การทำงานแบบใหม่ของผู้คนและองค์กร ที่ปฏิสัมพันธ์กับความก้าวหน้าหรือถดถอยของเศรษฐกิจ ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต ที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเยี่ยงนี้เราต้องใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความร่วมมือ เร่งผลิตซ้ำกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน การจัดการตัวเองแบบใหม่ เพื่อให้ทั้งตัวเอง สังคม และเศรษฐกิจทั้งระบบก้าวสู่อนาคตได้อย่างมีคุณภาพ!

การเผชิญหน้ากับการระบาดของโรคร้ายที่เกิดขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ต้องไม่เป็นอุปสรรคให้หยุดการพัฒนาหรือปิดตัวเองลง ตรงกันข้ามในวิกฤตการณ์นี้จำเป็นต้องพัฒนาตัวเอง องค์กร และประเทศสู่โอกาสแบบใหม่ เพื่อปรับสร้างตัวตนและสังคมใหม่ ให้เกิดพื้นที่ความเจริญก้าวหน้าและปฏิสัมพันธ์กับโลกใบใหม่ที่ส่งผลดีกับสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

มีประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่โลกวันนี้กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นคือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือ Climate Change ซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคก่อนๆ ศตวรรษก่อนๆ ที่ส่งผลให้เกิดการทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น จนเวลาล่วงมาถึงปลายศตวรรษที่ 20 ประชาคมโลกได้ตื่นรู้และรวมตัวกันเรียกร้อง ลงมือสร้างฉันทามติ กฎบัตร และข้อตกลงเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศใหม่ มุ่งลดระดับการใช้ทรัพยากรแบบล้างผลาญ ปรับตัวและสร้างความสมดุลของการใช้ทรัพยากร รวมถึงลดการทำลายสมดุลของสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดพิบัติภัยทางธรรมชาตินานัปการ รวมถึงการเกิดโรคร้ายในบางมิติขึ้นด้วย เพื่อสร้างความร่วมมือที่จะนไปสู่อนาคตที่ดี สร้างระบบ ข้อตกลง การจัดการร่วมกันเพื่อให้สภาพภูมิอากาศปรับตัวสมดุลมากขึ้น

จะเห็นได้ว่า การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและการใช้พลังงานหมุนเวียนในแบบต่างๆ ที่ปัจจุบันรวมเรียกว่า เศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจแบบนำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้อย่างยั่งยืน เป็นความเคลื่อนไหวและเป็นกิจกรรมในโครงสร้างความคิดของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีความสำคัญมาก!

คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC HDC ได้จับมือกับสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรม (EVI) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าประยุกต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับศักยภาพ ความสามารถพื้นฐาน และการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้จริงและรวดเร็วในหมู่ผู้ประกอบการไทย เนื่องจากการแข่งขันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในระดับโลกอย่าง เทสลา โฟลค์สวาเกน หรือค่ายรถยนต์อื่นๆ ที่ครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน ล้วนมีศักยภาพและความสามารถสูงกว่าระดับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าประยุกต์

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีรถยนต์กว่า 40 ล้านคน ที่วิ่งใช้งานอยู่บนท้องถนน สามารถที่จะปรับประยุกต์เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้ โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่มีสามารถดัดแปลงรถยนต์ทั่วไป เข้ารับการเพิ่มทักษะพัฒนาการผลิตและประยุกต์ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย หากทำได้ อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าประยุกต์ก็จะเกิดขึ้นและเติบโตขึ้นได้

จากการศึกษาด้านเศรษฐมิติพบว่า การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประยุกต์จะสามารถสร้างเศรษฐกิจกลุ่มใหม่-พัฒนาให้เกิดมูลค่าหมุนเวียนในห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบสูงถึงปีละมากกว่า 3 แสนล้านบาท! และยังช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเพิ่มการจ้างงานในด้านนี้มากขึ้นนับหมื่นอัตรา! นี่คือประเด็นที่ต้องเร่งปรับสร้างความก้าวหน้าใหม่!

กรณีนี้ EEC HDC ร่วมมือกับสถาบัน EVI ปฏิบัติการร่วมพัฒนา “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประยุกต์” กับ 4 มหาวิทยาลัย และ 8 วิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าประยุกต์ป้อนสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประยุกต์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป มุ่งสร้างงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนใหม่ปีละกว่า 3 แสนล้านบาท ถ้ารอช้ากว่านี้ถนนเมืองไทยจะกลายเป็นเซียงกงแห่งเอเซียแน่!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.salika.co/2021/04/24/electric-cars-and-new-ecosystems/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210