EECa Free Trade Zone เขตประกอบการค้าเสรีแห่งแรกของไทยที่รอการพิสูจน์

Loading

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ครม.เห็นชอบมาตรการสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ

เรื่องนี้ขยายผลมาจากมติ ครม. เมื่อ 1 มี.ค. 65 ที่เห็นชอบโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) พื้นที่รวม 6,500 ไร่ เป็นโครงการตัวอย่างนำร่องด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี และ กำหนดให้พื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก (Airport City) จำนวน 1,032 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ EECa เป็นเขตประกอบการค้าเสรี (EECa Free Trade Zone) โดยให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเสมือนพื้นที่นอกประเทศ ซึ่งไม่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายหลายประการ

EECa Free Trade Zone สามารถจัดให้มีกิจกรรมและสันทนาการรองรับการใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เช่น

  • โรงแรม 5 ดาวขึ้นไป
  • ห้างสรรพสินค้า และ Duty Free
  • ร้านอาหารระดับ Michelin Star
  • งานแสดงสินค้าพื้นที่จัดการประชุม
  • บริการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

รัฐบาลให้เหตุผลว่า การกำหนดให้พื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก จำนวน 1,032 ไร่ เป็นเขตประกอบการค้าเสรี (EECa Free Trade Zone) ถือเป็นการยกระดับสู่การเป็นสนามบินระดับโลก และเป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกรมศุลกากร และได้รับการสนับสนุนมาตรการสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ กำหนดสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นและเหมาะสม

โดยมาตรการสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ที่ ครม.เห็นชอบ แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ

1 กลุ่มผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เมืองการบิน รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ คือ

1.1 ดำเนินกิจกรรมสันทนาการตลอด 24 ชั่วโมง

1.2 จำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.3 ตั้งด่านนำเข้าและส่งออกสุราและยาสูบ

1.4 กำหนดเขตปลอดอากรและจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน

1.5 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุดไม่เกิน 15 ปี และยกเว้นให้ไม่ต้องนำเงินปันผลจากการประกอบกิจการไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

2 กลุ่มคนทำงาน รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ คือ

2.1 การผ่อนปรนข้อจำกัดด้านกฎหมายแรงงาน โดยให้คนต่างด้าวสามารถทำงานบางประเภทได้

2.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนสิทธิประโยชน์ที่อยู่ระหว่างการหารือ คือ การปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.3 กลุ่มคนเดินทางและนักท่องเที่ยว รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ คือ การยกเว้นภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เมืองการบินในช่วง 10 ปีแรก ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ยังอยู่ระหว่างการหารือ ได้แก่ (1) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าในพื้นที่ EECa Free Trade Zone รวมไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ปี เฉพาะช่วง 10 ปีแรก และ (2) ขยายการยกเว้นภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับของติดตัวผู้เดินทางระหว่างประเทศขาเข้า ให้ครอบคลุมสินค้าที่ซื้อในพื้นที่ EECa Free Trade Zone รวมไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี เฉพาะช่วง 10 ปีแรก

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เขตประกอบการค้าเสรี ไม่กลายเป็นการเปิดช่องให้เกิดการกระทำผิดวัตถุประสงค์ ที่ประชุม ครม. จึงให้ สกพอ. นำความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ

1) ควรกำหนดการซื้อหรือปริมาณการนำเข้าสุราและยาสูบที่เหมาะสม เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบนำสินค้าออกมาจำหน่ายนอกพื้นที่เมืองการบิน

2) มาตรการด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในสนามบินที่จะนำมาใช้ ควรต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

3) การกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบกิจการใน EECa ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับที่ BOI ให้การส่งเสริม

4) ควรพิจารณาความจำเป็นในการผ่อนผันข้อจำกัดทางกฎหมายให้คนต่างด้าวสามารถทำงานที่ไทยไม่ได้ขาดแคลนหรือขาดทักษะ เช่น งานแกะสลักไม้ งานตัดผม งานเสริมสวย และงานขายของหน้าร้าน

ต้องยอมรับว่าการเปิดเขตประกอบการค้าเสรีเป็นเรื่องดีที่จะกระตุ้นเม็ดเงินขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นแหล่งสร้างงาน และ มีความคล่องตัวในการส่งเสริมการลงทุนระดับพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกัน การส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ในเขตดังกล่าวก็ควรต้องผ่านการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ และ มีการประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่ เช่น “การพิจารณาผ่อนผันข้อจำกัดทางกฎหมายให้คนต่างด้าวสามารถทำงานที่ไทยไม่ได้ขาดแคนหรือขาดทักษะ เช่น งานแกะสลักไม้ งานตัดผม งานเสริมสวย และงานขายของหน้าร้าน” ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันหลายรอบ ในการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เนื่องจากบางงานเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าได้อย่างราบรื่นและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง

แหล่งข้อมูล

https://www.salika.co/2022/08/12/eeca-free-trade-zone/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210