ประกาศอย่างเป็นทางการ 1 กันยายน 2564 กฎหมาย “E-Services” เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศ

Loading

ตามที่ได้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ใน “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ซึ่งระบุว่า “บริการและแพลตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตจากต่างประเทศที่มีรายได้จากการประกอบการในประเทศไทย และมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จำเป็นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเรียกว่า “กฎหมาย E-Service”

โดยความหมายของบริการและแพลตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตที่ระบุไว้ มีดังนี้

  • บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า บริการซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างที่ส่งมอบโดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ซึ่งลักษณะของบริการเป็นไปโดยอัตโนมัติในสาระสำคัญ โดยบริการดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้หากปราศจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม หมายความว่า ตลาด ช่องทาง หรือกระบวนการอื่นใดที่ผู้ให้บริการหลายรายใช้ในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการ

ซึ่งจากข้อความข้างต้น สามารถที่จะแบ่งผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาให้บริการในประเทศไทยได้ดังนี้

  • บริการดาวน์โหลดหรือเล่มเกม, ฟังเพลง และชมภาพยนตร์ออนไลน์
  • บริการดาวน์โหลดสติกเกอร์ในแอปพลิเคชันแชท
  • บริการสตรีมมิ่ง คือ การรับส่งสัญญาณถ่ายทอดไฟล์มัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต, อีเวนต์, เกม, และรายการต่าง ๆ
  • บริการพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กฎหมายนี้ครอบคลุมผู้ประกอบการมากมายที่ให้บริการในประเทศไทย เช่น Facebook, Google, Line, Netflix เป็นต้น ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newspr/2021/02/47877-25640211.pdf


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210