แพลตฟอร์ม Dragonfly ต้นแบบนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทย ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

Loading

จากความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาบูรณาการให้เกิดการใช้ประโยชน์กับประเทศไทยให้มากที่สุด โดยเฉพาะในภาคการเกษตร มาในวันนี้ จิสด้า หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้แถลงข่าวที่น่ายินดีอย่างต่อเนื่อง หลังจากประกาศความพร้อมในการนำดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่อวกาศในเร็วๆ นี้แล้ว

ยังย้ำความมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม THEOS-2 จะถูกนำมาใช้ต่อยอดและพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ แพลตฟอร์ม Dragonfly ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับเกษตรกรในระดับรายแปลงด้วยข้อมูลที่แม่นยำ ทันสมัย ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Dragonfly แพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่รายแปลงเพาะปลูกข้าวได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ

ในโอกาสนี้ ดร.สยาม ลววิโรจน์วงค์ โฆษก GISTDA และผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ กล่าวว่า “GISTDA มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาบูรณาการให้เกิดการใช้ประโยชน์กับประเทศไทยให้มากที่สุด โดยเฉพาะในภาคการเกษตร เทคโนโลยีจากดาวเทียมสามารถสร้างความสัมพันธ์ทั้งเชิงพื้นที่ เชิงเวลา และสร้างสัมพันธภาพกับเกษตรกร ผ่านแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงที่ชื่อว่า “Dragonfly””

“แพลตฟอร์ม Dragonfly นี้ ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาของเกษตรกรในระดับรายแปลงที่แม่นยำ และทันสมัย ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งขายผลผลิต”

““Dragonfly” หรือ “แอปแมลงปอ” นอกจากเข้าถึงง่าย ใช้งานได้สะดวกแล้ว ยังติดตามและเฝ้าระวังความสมบูรณ์ของพืชได้ทุกสัปดาห์ ไม่ให้พืชเสียหายหนักจนเกินแก้ไข พร้อมแจ้งเตือนการเฝ้าระวัง สภาพอากาศ บอกพื้นที่น้ำท่วม ภัยแล้งในแปลงและข้างเคียงได้ บอกราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นปัจจุบัน แนะนำการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี รวมถึงมีเครื่องมือช่วยให้เกษตรกรจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย และผลผลิตในแต่ละวงรอบการเพาะปลูกได้ด้วย”

โฆษก GISTDA กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในด้านการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ ในระยะยาวและยั่งยืน

“อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Dragonfly นี้จำเป็นต้องมีความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน เพื่อการขยายผลต่อไปแบบก้าวหน้า ทั้งด้านข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย”

“ทั้งหมดก็เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรของไทยให้มีสมรรถนะสูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ช่วงต้นเดือนตุลาคมประเทศไทยกำลังนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ซึ่งเป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงมากในระดับ 50 เซนติเมตร ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและเสริมศักยภาพต่อการวางแผนและพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการจัดการน้ำ ภัยพิบัติ ภาคการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการผังเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ตลอดจนด้านความมั่นคงของประเทศต่อไป”

และด้วยความเป็น แพลตฟอร์ม Dragonfly จึงทำให้แพลตฟอร์มนี้มีการ update ข้อมูลตลอดเวลาและเท่าทันต่อสถานการณ์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเพื่อวางแผนและการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกของตัวเองได้อย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงขายผลผลิต

นอกจากนั้น 7 เหตุผลหลัก ทำไมเกษตรกรไทยต้องใช้ Dragonfly
  1. เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวกมีข้อมูลทันสมัย
  2. ส่งข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศทั้งก่อนปลูก ก่อนใส่ปุ๋ย และ ก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อความคุ้มค่าทุกการลงทุน
  3. ช่วยจดบันทึก รายรับ – รายจ่าย และ ผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้ง
  4. บอกสภาพ น้ำท่วม และ ภัยแล้ว ทั้งในพื้นที่แปลงและบริเวณรอบข้างสามารถใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการขอชดเชยเยียวยาความเสียหาย
  5. แสดงราคาผลผลิตทางการเกษตร ณ ปัจจุบันเป็นตัวช่วยในการขายทำกำไร
  6. ติดตามและเฝ้าระวัง ความสมบูรณ์ของพืชได้ทุกสัปดาห์ไม่ให้พืชเสียหายหนักเกินแก้ไข
  7. ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี ด้วยการคำนวณปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสม

แหล่งข้อมูล

https://www.salika.co/2023/10/01/dragonfly-digital-platform-for-thai-agriculture/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210