ดีอีเอส นำระบบ e – office ขับเคลื่อนการทำงานกระทรวงฯ

Loading

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการใช้ระบบ e – office ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MDES 2 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ผ่านมาคณะทำงานได้หารือร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT ซึ่งได้หยิบยกประเด็นสำคัญ อาทิ ระบบสารบรรณ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของสารบรรณกลางของหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงฯ รวมทั้งประเด็นการทดสอบระบบของ สป.ดศ. ประกอบด้วย การออกเลขหนังสือ ฟังก์ชันการรับหนังสือ และฟังก์ชันเกษียณหนังสือ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานที่แสดงความประสงค์ใช้ระบบ e-saraban ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

แหล่งข้อมูล

https://www.ryt9.com/s/prg/3226401


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210