depa จับมือ ซอฟต์แวร์ปาร์ค ผลักดันโปรแกรมเมอร์รุ่นเก๋าเพิ่มทักษะโปรแกรมมิ่งอย่างมีศักยภาพ

Loading

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เปิดโครงการพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่ง (MEAN Stack Developers) รุ่น 2 ผ่านช่องทางออนไลน์

โดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร กล่าวทักทายชี้แจงผู้เข้ารับการอบรมถึงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อต่อยอดความรู้ให้อดีตโปรแกรมเมอร์ หรือคนที่อยู่ในกลุ่ม Mid-Career ที่เคยมีทักษะ – ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ได้ up-skill เพื่อให้สามารถกลับมาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันในปัจจุบันให้ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับอาชีพทางเลือก และเพื่อเพิ่มโอกาสในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล

ทั้งนี้ รุ่นที่ 2 มีกำหนดดำเนินโครงการในทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ 14,15, 21,21, 28 และ 29 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 10 คน ที่ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และภาครัฐได้เตรียมความพร้อมให้มีทักษะดิจิทัลเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสังคมสูงวัยต่อไป

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.depa.or.th/th/article-view/20210814_01

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/depathai/posts/4187157048029512


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210